การลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต

การลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต

       ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษา ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

: :ข้อมูลจาก : งานทะเบียน