📣 การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

📣 การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

: : ข้อมูลจาก : งานทะเบียน