📝โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลยุทธการจัดการอาชีวศึกษา

📝โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลยุทธการจัดการอาชีวศึกษา

วันที่ 31 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุมตามโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลยุทธการจัดการอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมอัตโนมัติของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีสู่ความเป็นเลิศ โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸ภาพกิจกรรม