เผยแพร่ผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

          ตามที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีได้กำหนดให้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ” วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๕ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดและประสบการณ์ด้านวิชาการของผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษา ตลอดจนเป็นที่รวบรวมผลงานการวิจัยด้านอาชีวศึกษา เพื่อนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการประชุมวิชาการไปบูรณาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นั้น
        ในการนี้ กองบรรณาธิการในการจัดทำร้ายงานการจัดประชุมวิชาการรดับชาติๆ (Conference Proceedings) ประกอบด้วย
        ๑) นายกัมปนาท บุญกัน
        ๒) นางปาริชาต บุณยอัครฉัตร์
        ๓) นางสาวปรียาภรณ์ ปุริสาย
        ๔) นางสาวจิตราภรณ์ สมัครจิตรพัฒนา
        ๕) นายวิศรุฒ ขจรบุญ
        ๖) นายชยายุทธ ตุ้มจิตร์
ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ ดังไฟล์แนบ Download