📣 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดสถานศึกษาที่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📣 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดสถานศึกษาที่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดสถานที่งานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดสถานที่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๗๗,๗๐๗.๘๖ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

       ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
              ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
              ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
              ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
              ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
              ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
              ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
              ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
              ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
              ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
              ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
              ๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องมีคุณสมบัติเคยจัดงานในส่วนพิธีการในงานรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ และมีหนังสือรับรองผลงาน หรือหนังสือสัญญาจ้าง หรือเอกสารยืนยันการว่าจ้างงบประมาณไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ไม่น้อยกว่า ๑ งาน
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
              ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
              ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pttc.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๗๙-๕๘๑๔ ,๐๘๐-๙๐๓-๗๘๙๒ ในวันและเวลาราชการ
              ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน  โปรดสอบถามมายัง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ผ่านทางอีเมล์ pathumthani01@vec.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕  โดยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pttc.ac.th และ www.gprocurement.go.th  
ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 📁👇

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ประกาศ   ณ   วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อมูลจาก : งานพัสดุ