📣ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบชุด Stator poles,rotor coils, Armature, Commutator And Carbon Brush ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📣ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบชุด Stator poles,rotor coils, Armature, Commutator And Carbon Brush ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบชุด Stator poles,rotor coils, Armature, Commutator And Carbon Brush ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดและประกอบชุด Stator poles,rotor coils, Armature, Commutator And Carbon Brush ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลองของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามรายงานดังนี้

[embeddoc url=”https://www.pttc.ac.th/home/wp-content/uploads/2023/01/ประกวดราคารวมไฟล์แล้ว.pdf”]

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2566

: : ข้อมูลจาก : งานพัสดุ