📋 ประกวดราคาซื้อจอLEDติดตั้งลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📋 ประกวดราคาซื้อจอLEDติดตั้งลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 163/2567
ประกวดราคาซื้อจอLEDติดตั้งลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ลงวันที่ 23 มกราคม 2567

       วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการ ดังนี้

       จอแสดงภาพชนิดLED ขนาดไม่น้อยกว่า 4(แนวตั้ง) X 6(แนวนอน) เมตร           จำนวน 1 ชุด
       ชนิดติดตั้งภายในอาคาร

       พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2567

: ข้อมูลจาก : : งานพัสดุ