การประกวด PTTC R-Smart Boy And Girl 2020  2563

การประกวด PTTC R-Smart Boy And Girl 2020 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดการประกวด PTTC R-Smart Boy And Girl 2020 โดย ผู้ได้รับตำแหน่ง ชนะเลิศ PTTC R-Smart Boy And Girl ได้แก่ นายศักดิ์สิทธิ์ เจริญสุข แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ นางสาวชณิชา ทองเทียบ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนิรัติศัย ช่างนำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ นางสาววรรณวิสา สุภาพ แผนกวิชาการบัญชี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายเจษฎากร หวังสุข แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา และ นางสาวภนิตา อ่อนเทศ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รางวัล PTTC R-Smart Boy And Girl 2020 Popular Vote ได้แก่ นายนิรัติศัย ช่างนำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ นางสาววนิดา ทวีสิน แผนกวิชาการบัญชี

ภาพกิจกรรม