📝โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออกแบบการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนสู่ศตวรรษที่ 21

📝โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออกแบบการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนสู่ศตวรรษที่ 21

📸ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออกแบบการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร กาญจนสุวรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้ ดร.ดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี