✏️โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

✏️โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

📸ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศวิสัยทัศน์ นโยบาย และหาเสียงการเลือกตั้งฯ ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี