📝การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา

📝การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา

📸ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี 
นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดการเลือกตั้งฯ ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี