การอบรมงานโรงแรมในเรือสำราญ เส้นทาง work &Travel ระดับโลก

การอบรมงานโรงแรมในเรือสำราญ เส้นทาง work &Travel ระดับโลก

       วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดโครงการเชิญวิทยากรภายนอก ภายใต้หัวข้อ “งานโรงแรมในเรือสำราญ เส้นทาง work &Travel ระดับโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพการโรงแรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้จากวิทยากรไปปรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพการโรงแรมได้ในอนาคต และเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้รับแนวทางและทักษะสู่เส้นทางอาชีพในธุรกิจโรงแรม โดยมี คุณสรยุทธ์ ไกรเดชา ปัจจุบัน ทำงานระดับ Management ตำแหน่ง Rooms Division Manager จาก บริษัท Princess Cruises มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้ นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด ณ แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: : ข้อมูลจาก : งานประชาสัมพันธ์