โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2562

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 โดยมีวิทยากรจากสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
มาให้ความรู้ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม