มอบเกียรติบัตรภาษาจีน 2562

มอบเกียรติบัตรภาษาจีน 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี แสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการสอบ วัดมาตรฐานความรู้ภาษาจีน ระดับ HSK 1 และมอบประกาศนีบัตรรับรองผล โดย Confucius Institute Headquarters (Hanban) Beijing, China ให้กับ นักเรียน ชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี คือ นางสาวณัฐวดี บริบูรณ์ มีผลการสอบ 200/200 คะแนน และ นางสาวธารทิพย์ จงประสพโชคชัย มีผลการสอบ 131/ 200 คะแนน โดยมี นายจำนง ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการฯ นางอุรำไพ สหนนทรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และ นางจริญญา รักท้วม หัวน้าแผนกวิชาบัญชี ร่วมแสดงความยินดี

ภาพกิจกรรม